Stan środowiska przyrodniczego w Polsce.

Pomimo ciągłej poprawy, wymaga znaczących nakładów finansowych. Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska to nadal liczby odbiegające od średnich wartości w krajach Unii Europejskiej.

Współcześnie, najważniejszymi aspektami w zakresie ochrony środowiska podejmowanymi przez kolej są emisje: hałasu, spalin z silników spalinowych, redukcja zapotrzebowania na energię oraz odpowiednie zagospodarowanie i recykling odpadów.

Transport kolejowy generuje niższe (niż w przypadku innych środków transportu) koszty zewnętrzne, związane z wypadkami, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem, przekształceniami krajobrazu, itp. i tworzy tylko 1,6% ogólnych kosztów zewnętrznych spośród wszystkich rodzajów transportu. Emisja zanieczyszczeń emitowanych przez środki transportu kolejowego do środowiska naturalnego to tylko 20% zanieczyszczeń, za które jest odpowiedzialny cały transport drogowy w Polsce.

Decydując się na transport kolejowy wspomagasz środowisko naturalne


Ochrona środowiska w transporcie kolejowym realizowana jest w dwóch etapach:

W procesie inwestycyjnym

Etap inwestycyjny polega na budowie i modernizacji linii kolejowych, za który odpowiedzialne są przedsiębiorstwa zajmujące się taką działalnością.

W działalności eksploatacyjnej

W obszarze działalności eksploatacyjnej kolei zadania obejmują ochronę gruntów, powietrza, wód, zwierząt oraz ochronę przed hałasem i drganiami. Ecco Rail stara się czynnie współdziałać w ochronie środowiska przyrodniczego, eliminując nadmierne zużycie hamulców, wycieki z maszyn i agregatów pociągu (oleje smarne), emisję spalin NO x, CO, HC, PM. Przewożąc paliwa zachowujemy restrykcyjne przepisy bezpieczeństwa.


Dbamy o środowisko:

Europa może stać się liderem w dziedzinie ekologii, tworząc bardziej świadomą, przyjazną środowisku, konkurencyjną i bezpieczną wspólnotę m.in. przez ujednolicenie regulacji prawnych. Korzyści te, mogą zachęcić do przemian na rzecz globalnej równości i wydajności ekologicznej, które zagwarantują odpowiednią jakość życia w pobliżu środowiska transportu.

Firma

Our company is the largest private rail transport company in Poland.


NIP 625 24 32 759

Sąd Rej. Wschód VIII Wydz. Gosp. KRS 0000378827

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.

Chmurka z tekstem otworzona na markerze.